Käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot OP Ryhmän verkkopalvelujen käyttämiselle. Tutustukaa näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytätte OP Ryhmän verkkopalvelua. Käymällä näillä sivuilla hyväksytte ehdot sitoviksi.

Eri sivut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. OP Ryhmän verkkopalvelutunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan lisäksi osuuspankin verkkopalvelun ja tunnisteiden käyttöä koskevia yleisiä sopimusehtoja tai muiden OP Ryhmän yksiköiden vastaavia ehtoja.

OP Ryhmän verkkopalvelut ovat suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä, mistä maasta palveluja käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

OP Ryhmä

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Palvelut Oy ja Pivo Wallet Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Palveluntarjoajat

Pääasiallisena palveluntarjoajana op.fi:ssä toimii OP-Palvelut Oy ja pohjola.fi:ssä OP Yrityspankki Oyj ja OP Vakuutus Oy.

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Nimi
OP-Palvelut Oy ( Y-tunnus 2241010-7)
PL 909, 00101 Helsinki
OP Yrityspankki Oyj (Y-tunnus 0199920-7)
PL 308 00013 OP
OP Vakuutus Oy (Y-tunnus 1458359-3)
Gebhardinaukio 1, 00013 OP

Muut palveluntarjoajat

Muiden OP Ryhmään kuuluvien palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Valvontaviranomainen ja sen yhteystiedot

Finanssivalvonta valvoo OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 831 51

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelun sisältö toimitetaan “sitoumuksetta ja sellaisenaan”. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu. Palvelun sisällölle kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla on vastuu sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat OP Ryhmälle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. OP Ryhmän Verkkopalveluissa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Muut ehdot

Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluja ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

Securities investment services and other investment services will not offered to any person residing in the USA and to companies and institutions conducting their business from the USA.

OP Ryhmällä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkopalvelusivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu.